Informacje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW:

Nadesłany materiał powinien zawierać:

 • tekst główny (maszynopis+wersja cyfrowa /plik *.doc, *.docx, *.txt/);
 • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim;
 • abstrakt w języku polskim i angielskim;
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • bibliografię;
 • ilustracje należy składać jako materiały niezależne od tekstu (z uwagi na wymogi jakościowe publikacji wskazane są pliki *.jpg lub *.tiff umożliwiające druk formatu 10×15 cm z rozdz. 300 dpi);
 • ilustracje powinny posiadać kolejną numerację zgodną z odnośnikami (il.1, il.2 itd.) znajdującymi się w tekście głównym. Numerację tę należy także zastosować w podpisach umieszczonych w oddzielnym pliku tekstowym. Wskazane jest podanie źródła ilustracji;
 • w uzasadnionych przypadkach na autorach tekstów spoczywa obowiązek uzyskania zgody na publikację wykorzystywanych materiałów ilustracyjnych;
 • w przypadku artykułów wieloautorskich, wymagane jest oświadczenie o ich wkładzie (np. procentowym) w powstanie publikacji,
 • wszystkie złożone artykuły podlegać będą recenzowaniu kwalifikującemu do publikacji;
 • redakcja zastrzega sobie prawo do korekt językowych i redakcyjnych;
 • szczegółowa instrukcja przygotowywania tekstów do publikacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/wydawnictwo/druki/zasady.pdf
 • prace należy dostarczyć do Redaktora Naczelnego na adres: Pracownia Fotografii, Instytut Plastyki, Akademia im. Jana Długosza, ul. Dąbrowskiego 14, 42-200 Częstochowa, lub: jerzy.piwowarski@gmail.com

 

INSTRUCTIONS  FOR  AUTHORS  :

Submitted materials should include

 • The main text (typescript+digital version /plik*.doc,*docx,*txt/);
 • Title of article in Polish and English;
 • Abstract in Polish and English;
 • Key words in Polish and English;
 • Bibliography;
 • Illustrations should be submitted as text regardless of the material (due to the quality

of the publication files are indicated  *.jpg or *.tiff allowing print format of 10×15 cm

in 300 dpi resolution ;

 • Illustrations should include consecutive numbering consistent with the reference

(il.1, il.2, etc.) located in the main text .The numbering should also be used in captions

placed in the separate text file. It is advisable to indicate the source of illustration;

 • In justified cases the authors are obligated to obtain consent for the illustrations used in the publication;
 • In case of multiple authors articles, editorial office requires a statement on authors contribution (i.e. percentage ratio) to the article;
 • All articles eligible for publication are the subject of complexes reviewing;
 • We reserve the editor’s right for the language corrections and editorials;
 • Detailed instructions for preparing text for publication is located on the website http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/wydawnictwo/druki/zasady.pdf
 • Articles must be delivered to the address of the Chief Rector: Pracownia Fotografii,Instytut Plastyki,Akademia im.Jana Dlugosza,ul.Dabrowskiego 14,42-200 Czestochowa, or: jerzy.piwowarski@gmail.com